ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 179 179 503 503 682 682
บริหารธุรกิจ 138 138 243 243 381 381
บธ.บ.การตลาด 33 33 90 90 123 123
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 15 15 36 36 51 51
บธ.บ.การจัดการ 28 28 88 88 116 116
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 62 62 29 29 91 91
บัญชี 37 37 239 239 276 276
บช.บ.การบัญชี 37 37 239 239 276 276
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 179 179 503 503 682 682