ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 968 968 119 119 1,087 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 73 73 8 8 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 43 43 8 8 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 439 439 32 32 471 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 314 314 13 13 327 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 15 15 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 66 4 4 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 268 268 42 42 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 268 268 42 42 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 188 188 37 37 225 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 35 35 23 23 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 153 153 14 14 167 167
รวมทั้งหมด 968 968 119 119 1,087 1,087