ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 60 174 234 2 22 24 62 196 258
วิศวกรรมเครื่องกล 60 67 127 2 1 3 62 68 130
ปวส.ช่างยนต์ 60 60 2 2 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 1 1 68 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 13 13 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 13 13 72 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 8 8 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 8 8 56 56
รวมทั้งหมด 60 174 234 2 22 24 62 196 258