ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 351 2,953 41 3,345 52 560 3 615 403 3,513 44 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 366 366 132 132 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 90 59 59 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 129 129 40 40 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 13 13 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 101 20 20 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 76 646 16 738 85 2 87 76 731 18 825
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 83 41 41 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 426 426 6 6 432 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 63 63 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 74 74 38 38 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 2 2 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 164 973 25 1,162 42 98 1 141 206 1,071 26 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 97 97 40 40 137 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 388 388 39 39 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 383 383 39 39 422 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 25 3 3 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 149 149 11 11 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 28 6 6 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 25 1 1 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 374 374 107 107 481 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 314 314 45 45 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 111 594 705 10 138 148 121 732 853
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 350 350 94 94 444 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 243 243 44 44 287 287
รวมทั้งหมด 351 2,953 41 3,345 52 560 3 615 403 3,513 44 3,960