ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 36 186 222 124 958 1,082 160 1,144 1,304
บริหารธุรกิจ 33 143 176 108 500 608 141 643 784
ปวส.การจัดการ 14 14 49 49 63 63
ปวส.การตลาด 7 7 36 36 43 43
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 23 23 35 35
บธ.บ.การจัดการ 33 33 216 216 249 249
บธ.บ.การตลาด 23 23 79 79 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 71 71 79 79 150 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 16 126 126 142 142
บัญชี 3 27 30 16 349 365 19 376 395
ปวส.การบัญชี 3 3 16 16 19 19
บช.บ.การบัญชี 27 27 349 349 376 376
ศิลปศาสตร์ 16 16 109 109 125 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 68 68 78 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 41 41 47 47
รวมทั้งหมด 36 186 222 124 958 1,082 160 1,144 1,304