ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 537 1,473 2,010 91 297 388 628 1,770 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 159 361 520 2 14 16 161 375 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 2 2 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 121 121 7 7 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 240 240 7 7 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 155 614 769 52 114 166 207 728 935
ปวส.ไฟฟ้า 74 74 23 23 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 37 18 18 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 11 11 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 145 145 34 34 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 246 246 40 40 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 91 91 21 21 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 234 333 29 79 108 128 313 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 29 29 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 234 234 79 79 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 124 264 388 8 90 98 132 354 486
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 4 4 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 55 55 4 4 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 20 20 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 202 202 70 70 272 272
รวมทั้งหมด 537 1,473 2,010 91 297 388 628 1,770 2,398