ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 537 1,473 2,010 91 297 388 628 1,770 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 315 315 46 46 361 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 20 20 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 121 121 7 7 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 159 240 399 2 7 9 161 247 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 2 2 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 240 240 7 7 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 155 482 637 52 95 147 207 577 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 37 18 18 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 74 74 23 23 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 11 11 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 246 246 40 40 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 145 145 34 34 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 91 91 21 21 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 234 333 29 79 108 128 313 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 29 29 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 234 234 79 79 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 124 202 326 8 70 78 132 272 404
ปวส.ช่างโลหะ 55 55 4 4 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 4 4 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 202 202 70 70 272 272
รวมทั้งหมด 537 1,473 2,010 91 297 388 628 1,770 2,398