ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 144 144 495 495 639 639
บริหารธุรกิจ 100 100 222 222 322 322
บธ.บ.การตลาด 11 11 27 27 38 38
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 14 53 53 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2 2 2
บธ.บ.การจัดการ 29 29 117 117 146 146
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 44 44 25 25 69 69
บัญชี 28 28 229 229 257 257
บช.บ.การบัญชี 28 28 229 229 257 257
ศิลปศาสตร์ 16 16 44 44 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 44 44 60 60
รวมทั้งหมด 144 144 495 495 639 639