ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 94 304 1 399 35 216 251 129 520 1 650
พืชศาสตร์ 19 53 72 10 53 63 29 106 135
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 10 10 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 53 53 53 53 106 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 34 34 39 39 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 34 34 39 39 73 73
วิทยาศาสตร์ 33 33 12 12 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 12 12 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 41 91 132 21 70 91 62 161 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 21 21 18 18 39 39
ปวส.ประมง 20 20 3 3 23 23
วท.บ.ประมง 27 27 10 10 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 64 64 60 60 124 124
อุตสาหกรรมเกษตร 34 93 1 128 4 42 46 38 135 1 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 33 33 1 1 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 42 42 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 79 79 79 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 94 304 1 399 35 216 251 129 520 1 650