ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 351 2,953 41 3,345 52 560 3 615 403 3,513 44 3,960
วิศวกรรมเครื่องกล 76 646 16 738 85 2 87 76 731 18 825
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 83 41 41 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 74 74 38 38 112 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 63 63 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 426 426 6 6 432 432
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 2 2 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 164 1,148 25 1,337 42 151 1 194 206 1,299 26 1,531
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 97 97 40 40 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 13 13 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 129 129 40 40 169 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 25 3 3 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 383 383 39 39 422 422
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 388 388 39 39 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 149 149 11 11 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 28 6 6 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 25 1 1 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 464 464 166 166 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 90 59 59 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 314 314 45 45 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 111 695 806 10 158 168 121 853 974
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 101 20 20 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 243 243 44 44 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 350 350 94 94 444 444
รวมทั้งหมด 351 2,953 41 3,345 52 560 3 615 403 3,513 44 3,960