ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 880 4 884 760 4 764 1,640 8 1,648
การออกแบบ 244 4 248 279 4 283 523 8 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 105 105 98 98 203 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 43 43 102 102 145 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 96 96 79 79 175 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 4 4 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 131 131 132 132 263 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 85 85 99 99 184 184
ทล.บ.เซรามิก 46 46 33 33 79 79
ศิลปกรรม 231 231 108 108 339 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 231 231 108 108 339 339
สถาปัตยกรรม 274 274 241 241 515 515
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 8 2 2 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 80 80 108 108 188 188
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 186 186 131 131 317 317
รวมทั้งหมด 880 4 884 760 4 764 1,640 8 1,648