ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 210 18 228 144 41 185 354 59 413
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 210 210 144 144 354 354
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 13 68 68 81 81
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 164 164 30 30 194 194
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 33 46 46 79 79
สหวิทยาการ 18 18 41 41 59 59
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 12 34 34 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 6 6 12 12
รวมทั้งหมด 210 18 228 144 41 185 354 59 413