ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 193 15 231 24 204 7 235 47 397 22 466
พืชศาสตร์ 5 58 4 67 2 30 4 36 7 88 8 103
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 2 2 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 34 34 24 24 58 58
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24 24 6 6 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 9 48 57 13 36 49 22 84 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 9 13 13 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 48 36 36 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 9 76 85 5 64 69 14 140 154
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 4 4 10 10
วท.บ.ประมง 32 32 10 10 42 42
วท.บ.สัตวศาสตร์ 44 44 54 54 98 98
อุตสาหกรรมเกษตร 11 11 22 4 74 3 81 4 85 14 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 18 18 20 20
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 56 56 65 65
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 11 11 3 3 14 14
รวมทั้งหมด 23 193 15 231 24 204 7 235 47 397 22 466