ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 163 163 486 486 649 649
บริหารธุรกิจ 126 126 241 241 367 367
บธ.บ.การตลาด 32 32 90 90 122 122
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 15 15 35 35 50 50
บธ.บ.การจัดการ 27 27 87 87 114 114
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 52 52 29 29 81 81
บัญชี 36 36 229 229 265 265
บช.บ.การบัญชี 36 36 229 229 265 265
ศิลปศาสตร์ 1 1 16 16 17 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 16 16 17 17
รวมทั้งหมด 163 163 486 486 649 649