ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 537 1,412 1,949 91 280 371 628 1,692 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 159 338 497 2 13 15 161 351 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 2 2 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 6 6 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 229 229 7 7 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 155 598 753 52 112 164 207 710 917
ปวส.ไฟฟ้า 74 74 23 23 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 37 18 18 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 11 11 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 135 135 32 32 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 244 244 40 40 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 21 21 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 231 330 29 75 104 128 306 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 29 29 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 231 231 75 75 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 124 245 369 8 80 88 132 325 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 4 4 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 55 55 4 4 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 20 20 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 183 183 60 60 243 243
รวมทั้งหมด 537 1,412 1,949 91 280 371 628 1,692 2,320