ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 94 291 1 386 34 210 244 128 501 1 630
พืชศาสตร์ 19 45 64 10 52 62 29 97 126
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 10 10 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 45 45 52 52 97 97
เรียนรวม 34 34 39 39 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 34 34 39 39 73 73
วิทยาศาสตร์ 33 33 12 12 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 12 12 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 41 90 131 20 69 89 61 159 220
ปวส.ประมง 20 20 3 3 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 21 21 17 17 38 38
วท.บ.ประมง 27 27 10 10 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 63 63 59 59 122 122
อุตสาหกรรมเกษตร 34 89 1 124 4 38 42 38 127 1 166
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 33 33 1 1 34 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 76 76 76 76
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 13 38 38 51 51
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 94 291 1 386 34 210 244 128 501 1 630