ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,298 4 1,302 1 2,889 24 2,914 1 4,187 28 4,216
บริหารธุรกิจ 1,058 4 1,062 1 1,707 24 1,732 1 2,765 28 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 77 77 168 168 245 245
บธ.บ.การตลาด 227 227 387 387 614 614
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 160 160 360 360 520 520
บธ.บ.การจัดการ 137 137 390 390 527 527
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 392 392 166 166 558 558
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 65 65 236 236 301 301
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 24 24 28 28
บัญชี 110 110 738 738 848 848
บช.บ.การบัญชี 110 110 738 738 848 848
ศิลปศาสตร์ 130 130 444 444 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 48 48 242 242 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 151 151 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 17 17 51 51 68 68
รวมทั้งหมด 1,298 4 1,302 1 2,889 24 2,914 1 4,187 28 4,216