ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 351 2,843 34 3,228 52 541 3 596 403 3,384 37 3,824
วิศวกรรมเครื่องกล 76 617 11 704 79 2 81 76 696 13 785
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 81 81 35 35 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 74 74 38 38 112 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 412 412 6 6 418 418
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 2 2 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 164 1,098 23 1,285 42 145 1 188 206 1,243 24 1,473
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 97 97 40 40 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 13 13 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 129 129 40 40 169 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 25 3 3 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 351 351 37 37 388 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 381 381 39 39 420 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 138 138 7 7 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 28 6 6 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 1 1 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 454 454 165 165 619 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 90 59 59 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 60 60 61 61 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 304 304 45 45 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 111 674 785 10 152 162 121 826 947
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 20 20 120 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 233 233 39 39 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 340 340 93 93 433 433
รวมทั้งหมด 351 2,843 34 3,228 52 541 3 596 403 3,384 37 3,824