ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 36 178 214 124 904 1,028 160 1,082 1,242
บริหารธุรกิจ 33 140 173 108 490 598 141 630 771
ปวส.การจัดการ 14 14 49 49 63 63
ปวส.การตลาด 7 7 36 36 43 43
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 23 23 35 35
บธ.บ.การจัดการ 32 32 207 207 239 239
บธ.บ.การตลาด 23 23 79 79 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 69 69 78 78 147 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 16 126 126 142 142
บัญชี 3 22 25 16 306 322 19 328 347
ปวส.การบัญชี 3 3 16 16 19 19
บช.บ.การบัญชี 22 22 306 306 328 328
ศิลปศาสตร์ 16 16 108 108 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 67 67 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 41 41 47 47
รวมทั้งหมด 36 178 214 124 904 1,028 160 1,082 1,242