ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 159 159 484 484 643 643
บริหารธุรกิจ 124 124 241 241 365 365
บธ.บ.การตลาด 32 32 90 90 122 122
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 35 35 48 48
บธ.บ.การจัดการ 27 27 87 87 114 114
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 52 52 29 29 81 81
บัญชี 34 34 228 228 262 262
บช.บ.การบัญชี 34 34 228 228 262 262
ศิลปศาสตร์ 1 1 15 15 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 15 15 16 16
รวมทั้งหมด 159 159 484 484 643 643