ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 163 164 846 846 1 1,009 1,010
บริหารธุรกิจ 1 119 120 360 360 1 479 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การตลาด 21 21 72 72 93 93
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 111 111 120 120
บธ.บ.การจัดการ 7 7 66 66 73 73
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 82 82 111 111 193 193
บัญชี 16 16 343 343 359 359
บช.บ.การบัญชี 16 16 343 343 359 359
ศิลปศาสตร์ 28 28 143 143 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 63 63 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 19 19 80 80 99 99
รวมทั้งหมด 1 163 164 846 846 1 1,009 1,010