ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 163 164 846 846 1 1,009 1,010
บริหารธุรกิจ 1 119 120 360 360 1 479 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 111 111 120 120
บธ.บ.การจัดการ 7 7 66 66 73 73
บธ.บ.การตลาด 21 21 72 72 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 82 82 111 111 193 193
บัญชี 16 16 343 343 359 359
บช.บ.การบัญชี 16 16 343 343 359 359
ศิลปศาสตร์ 28 28 143 143 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 63 63 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 19 19 80 80 99 99
รวมทั้งหมด 1 163 164 846 846 1 1,009 1,010