ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 435 1,274 1,709 70 252 322 505 1,526 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 253 253 40 40 293 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 105 19 19 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 16 16 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 100 100 5 5 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 128 210 338 1 6 7 129 216 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 67 67 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 1 1 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 210 210 6 6 216 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 133 417 550 41 86 127 174 503 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 10 10 31 31
ปวส.ไฟฟ้า 71 71 22 22 93 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 41 41 9 9 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 224 224 40 40 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 120 120 29 29 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 73 73 17 17 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 76 220 296 23 69 92 99 289 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 76 23 23 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 220 220 69 69 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 98 174 272 5 51 56 103 225 328
ปวส.ช่างโลหะ 42 42 3 3 45 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 2 2 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 174 174 51 51 225 225
รวมทั้งหมด 435 1,274 1,709 70 252 322 505 1,526 2,031