ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 7 62 69 38 193 231 45 255 300
บริหารธุรกิจ 7 52 59 38 168 206 45 220 265
ปวส.การจัดการ 3 3 30 30 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 8 8 12 12
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 7 33 33 40 40
บธ.บ.การจัดการ 27 27 64 64 91 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 18 18 71 71 89 89
ศิลปศาสตร์ 10 10 25 25 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 25 25 35 35
รวมทั้งหมด 7 62 69 38 193 231 45 255 300