ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 78 287 1 366 24 205 229 102 492 1 595
พืชศาสตร์ 19 45 64 10 52 62 29 97 126
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 10 10 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 45 45 52 52 97 97
เรียนรวม 32 32 38 38 70 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 32 32 38 38 70 70
วิทยาศาสตร์ 32 32 12 12 44 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 32 32 12 12 44 44
สัตวศาสตร์และประมง 25 90 115 10 66 76 35 156 191
ปวส.ประมง 10 10 1 1 11 11
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 9 9 24 24
วท.บ.ประมง 27 27 10 10 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 63 63 56 56 119 119
อุตสาหกรรมเกษตร 34 88 1 123 4 37 41 38 125 1 164
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 33 33 1 1 34 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 75 75 75 75
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 13 37 37 50 50
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 78 287 1 366 24 205 229 102 492 1 595