ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,234 4 1,238 1 2,813 24 2,838 1 4,047 28 4,076
บริหารธุรกิจ 995 4 999 1 1,653 24 1,678 1 2,648 28 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 66 66 153 153 219 219
บธ.บ.การตลาด 225 225 381 381 606 606
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 145 145 346 346 491 491
บธ.บ.การจัดการ 133 133 384 384 517 517
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 362 362 156 156 518 518
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 64 64 233 233 297 297
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 24 24 28 28
บัญชี 110 110 724 724 834 834
บช.บ.การบัญชี 110 110 724 724 834 834
ศิลปศาสตร์ 129 129 436 436 565 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 48 48 240 240 288 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 146 146 211 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 50 50 66 66
รวมทั้งหมด 1,234 4 1,238 1 2,813 24 2,838 1 4,047 28 4,076