ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 842 4 846 746 4 750 1,588 8 1,596
การออกแบบ 236 4 240 276 4 280 512 8 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 105 105 96 96 201 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 40 40 102 102 142 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 91 91 78 78 169 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 4 4 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 125 125 129 129 254 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 80 80 98 98 178 178
ทล.บ.เซรามิก 45 45 31 31 76 76
ศิลปกรรม 218 218 105 105 323 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 218 218 105 105 323 323
สถาปัตยกรรม 263 263 236 236 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 2 2 8 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 75 75 105 105 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 182 182 129 129 311 311
รวมทั้งหมด 842 4 846 746 4 750 1,588 8 1,596