ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 177 212 119 894 1,013 154 1,071 1,225
บริหารธุรกิจ 32 139 171 103 483 586 135 622 757
ปวส.การตลาด 7 7 34 34 41 41
ปวส.การจัดการ 13 13 46 46 59 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 23 23 35 35
บธ.บ.การตลาด 23 23 79 79 102 102
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 16 124 124 140 140
บธ.บ.การจัดการ 32 32 205 205 237 237
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 68 68 75 75 143 143
บัญชี 3 22 25 16 303 319 19 325 344
ปวส.การบัญชี 3 3 16 16 19 19
บช.บ.การบัญชี 22 22 303 303 325 325
ศิลปศาสตร์ 16 16 108 108 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 67 67 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 41 41 47 47
รวมทั้งหมด 35 177 212 119 894 1,013 154 1,071 1,225