ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 178 15 209 17 203 7 227 33 381 22 436
พืชศาสตร์ 4 54 4 62 30 4 34 4 84 8 96
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4
วท.บ.พืชศาสตร์ 32 32 24 24 56 56
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 22 22 6 6 28 28
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 8 48 56 12 36 48 20 84 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 8 8 12 12 20 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 48 36 36 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 4 65 69 1 64 65 5 129 134
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 29 29 10 10 39 39
วท.บ.สัตวศาสตร์ 36 36 54 54 90 90
อุตสาหกรรมเกษตร 11 11 22 4 73 3 80 4 84 14 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 18 18 20 20
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 55 55 64 64
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 11 11 3 3 14 14
รวมทั้งหมด 16 178 15 209 17 203 7 227 33 381 22 436