ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 72 92 164 5 13 18 77 105 182
วิศวกรรมเครื่องกล 26 28 54 9 9 26 37 63
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 26 26 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 2 9 9 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 29 48 77 1 1 2 30 49 79
ปวส.ไฟฟ้า 29 29 1 1 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 48 1 1 49 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 16 33 4 3 7 21 19 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 17 17 4 4 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 3 3 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 72 92 164 5 13 18 77 105 182