ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 135 135 376 376 511 511
บริหารธุรกิจ 97 97 193 193 290 290
บธ.บ.การตลาด 17 17 50 50 67 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 30 99 99 129 129
บธ.บ.การจัดการ 17 17 32 32 49 49
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 33 12 12 45 45
บัญชี 38 38 183 183 221 221
บช.บ.การบัญชี 38 38 183 183 221 221
รวมทั้งหมด 135 135 376 376 511 511