ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 928 928 116 116 1,044 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 30 5 5 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22 22 5 5 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 461 461 36 36 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 290 290 17 17 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 69 69 13 13 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 102 102 6 6 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 240 240 40 40 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 40 40 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 197 197 35 35 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 26 16 16 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 171 171 19 19 190 190
รวมทั้งหมด 928 928 116 116 1,044 1,044