ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 116 116 452 452 568 568
บริหารธุรกิจ 77 77 198 198 275 275
บธ.บ.การตลาด 10 10 22 22 32 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 30 94 94 124 124
บธ.บ.การจัดการ 14 14 72 72 86 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 23 10 10 33 33
บัญชี 23 23 219 219 242 242
บช.บ.การบัญชี 23 23 219 219 242 242
ศิลปศาสตร์ 16 16 35 35 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 35 35 51 51
รวมทั้งหมด 116 116 452 452 568 568