ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 58 76 134 1 26 27 59 102 161
วิศวกรรมเครื่องกล 38 37 75 19 19 38 56 94
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 19 19 48 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 20 39 59 1 7 8 21 46 67
ปวส.ไฟฟ้า 20 20 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 7 7 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 58 76 134 1 26 27 59 102 161