ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 82 94 41 188 229 53 270 323
บริหารธุรกิจ 12 68 80 41 171 212 53 239 292
ปวส.การจัดการ 3 3 30 30 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 11 11 20 20
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 16 56 56 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 33 33 88 88 121 121
บธ.บ.การจัดการ 19 19 26 26 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
ศิลปศาสตร์ 14 14 17 17 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 17 17 31 31
รวมทั้งหมด 12 82 94 41 188 229 53 270 323