ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 107 303 1 411 32 205 237 139 508 1 648
พืชศาสตร์ 27 30 57 11 31 42 38 61 99
ปวส.พืชศาสตร์ 27 27 11 11 38 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 30 30 31 31 61 61
เรียนรวม 2 106 108 88 88 2 194 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 106 106 88 88 194 194
วิทยาศาสตร์ 32 32 11 11 43 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 32 32 11 11 43 43
สัตวศาสตร์และประมง 40 45 85 18 33 51 58 78 136
ปวส.ประมง 16 16 6 6 22 22
ปวส.สัตวศาสตร์ 24 24 12 12 36 36
วท.บ.ประมง 12 12 1 1 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 33 32 32 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 38 90 1 129 3 42 45 41 132 1 174
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 37 37 37
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 73 73 2 2 75 75
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 17 40 40 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 107 303 1 411 32 205 237 139 508 1 648