ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,399 5 1,404 2,899 27 2,926 4,298 32 4,330
บริหารธุรกิจ 1,152 5 1,157 1,708 27 1,735 2,860 32 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 73 73 134 134 207 207
บธ.บ.การตลาด 150 150 226 226 376 376
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 302 302 755 755 1,057 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 221 221 140 140 361 361
บธ.บ.การจัดการ 81 81 187 187 268 268
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 272 272 111 111 383 383
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 53 53 155 155 208 208
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 27 27 32 32
บัญชี 114 114 759 759 873 873
บช.บ.การบัญชี 114 114 759 759 873 873
ศิลปศาสตร์ 133 133 432 432 565 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 28 28 154 154 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 60 60 154 154 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 45 45 124 124 169 169
รวมทั้งหมด 1,399 5 1,404 2,899 27 2,926 4,298 32 4,330