ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 859 4 863 721 6 727 1,580 10 1,590
การออกแบบ 243 4 247 245 6 251 488 10 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 103 103 84 84 187 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 42 91 91 133 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 98 98 70 70 168 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 6 6 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 134 134 114 114 248 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 88 88 82 82 170 170
ทล.บ.เซรามิก 46 46 32 32 78 78
ศิลปกรรม 213 213 105 105 318 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 213 213 105 105 318 318
สถาปัตยกรรม 269 269 257 257 526 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 1 1 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 77 77 116 116 193 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 187 187 140 140 327 327
รวมทั้งหมด 859 4 863 721 6 727 1,580 10 1,590