ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 270 40 90 2 402 144 7 39 2 192 414 47 129 4 594
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 270 270 144 144 414 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 182 182 34 34 216 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 15 15 61 61 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 38 38 49 49 87 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 40 90 2 132 7 39 2 48 47 129 4 180
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 40 40 7 7 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 12 26 26 38 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 10 9 9 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 22 22 4 4 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 46 46 46 46
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 2 2 2 2 4 4
รวมทั้งหมด 270 40 90 2 402 144 7 39 2 192 414 47 129 4 594