ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 135 135 375 375 510 510
บริหารธุรกิจ 97 97 192 192 289 289
บธ.บ.การตลาด 16 16 50 50 66 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 31 31 98 98 129 129
บธ.บ.การจัดการ 17 17 32 32 49 49
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 33 12 12 45 45
บัญชี 38 38 183 183 221 221
บช.บ.การบัญชี 38 38 183 183 221 221
รวมทั้งหมด 135 135 375 375 510 510