ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 62 62 89 89 151 151
วิทยาศาสตร์ 41 41 24 24 65 65
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 41 24 24 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 21 21 65 65 86 86
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 13 13 33 33 46 46
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 8 8 32 32 40 40
รวมทั้งหมด 62 62 89 89 151 151