ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 559 1,540 2,099 95 326 421 654 1,866 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 323 323 51 51 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 133 29 29 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 58 58 18 18 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 4 4 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 170 252 422 2 12 14 172 264 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 87 87 2 2 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 252 252 12 12 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 156 521 677 46 108 154 202 629 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28 12 12 40 40
ปวส.ไฟฟ้า 82 82 20 20 102 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 46 46 14 14 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 269 269 45 45 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 161 161 46 46 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 21 8 8 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 70 70 9 9 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 106 256 362 38 91 129 144 347 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 106 106 38 38 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 256 256 91 91 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 127 188 315 9 64 73 136 252 388
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 3 3 68 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 62 62 6 6 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 188 188 64 64 252 252
รวมทั้งหมด 559 1,540 2,099 95 326 421 654 1,866 2,520