ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 205 267 2 33 35 64 238 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 205 205 33 33 238 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 15 15 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 61 15 15 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 3 3 79 79
วิศวกรรมเครื่องกล 62 62 2 2 64 64
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 2 2 64 64
รวมทั้งหมด 62 205 267 2 33 35 64 238 302