ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 205 267 2 33 35 64 238 302
วิศวกรรมเครื่องกล 62 76 138 2 3 5 64 79 143
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 2 2 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 3 3 79 79
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 15 15 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 15 15 83 83
วิศวกรรมอุตสาหการ 61 61 15 15 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 61 15 15 76 76
รวมทั้งหมด 62 205 267 2 33 35 64 238 302