ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 260 2,915 32 3,207 20 560 5 585 280 3,475 37 3,792
วิศวกรรมเครื่องกล 53 614 10 677 76 2 78 53 690 12 755
ปวส.ช่างยนต์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 93 93 29 29 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 108 108 38 38 146 146
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 407 407 9 9 416 416
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 2 2 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 115 1,112 22 1,249 12 155 3 170 127 1,267 25 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 65 65 3 3 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 9 9 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 77 18 18 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 105 105 33 33 138 138
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 9 1 1 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 330 330 35 35 365 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 440 440 53 53 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 79 79 3 3 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 72 72 12 12 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 3 3 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 439 439 167 167 606 606
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 94 94 57 57 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 56 56 68 68 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 289 289 42 42 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 92 750 842 8 162 170 100 912 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 42 42 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 38 8 8 46 46
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 25 25 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 250 37 37 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 397 397 100 100 497 497
รวมทั้งหมด 260 2,915 32 3,207 20 560 5 585 280 3,475 37 3,792