ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 27 96 123 90 719 809 117 815 932
บริหารธุรกิจ 27 59 86 90 342 432 117 401 518
ปวส.การจัดการ 3 3 33 33 36 36
ปวส.การตลาด 6 6 35 35 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 18 22 22 40 40
บธ.บ.การจัดการ 18 18 76 76 94 94
บธ.บ.การตลาด 9 9 27 27 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 31 31 238 238 269 269
บัญชี 27 27 300 300 327 327
บช.บ.การบัญชี 27 27 300 300 327 327
ศิลปศาสตร์ 10 10 77 77 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 50 50 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 27 27 31 31
รวมทั้งหมด 27 96 123 90 719 809 117 815 932