ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 61 181 242 4 23 27 65 204 269
วิศวกรรมเครื่องกล 22 15 37 13 13 22 28 50
ปวส.ช่างยนต์ 22 22 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 13 13 28 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 122 145 1 5 6 24 127 151
ปวส.ไฟฟ้า 23 23 1 1 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 122 122 5 5 127 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 44 60 3 5 8 19 49 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 3 3 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 41 41 5 5 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 61 181 242 4 23 27 65 204 269