ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 929 929 115 115 1,044 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 30 5 5 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22 22 5 5 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 461 461 36 36 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 290 290 17 17 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 69 69 13 13 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 102 102 6 6 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 240 240 40 40 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 40 40 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 198 198 34 34 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 26 16 16 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 172 172 18 18 190 190
รวมทั้งหมด 929 929 115 115 1,044 1,044