ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 137 138 866 866 1 1,003 1,004
บริหารธุรกิจ 1 81 82 329 329 1 410 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การตลาด 15 15 45 45 60 60
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 19 19 196 196 215 215
บธ.บ.การจัดการ 7 7 50 50 57 57
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 40 38 38 78 78
บัญชี 19 19 385 385 404 404
บช.บ.การบัญชี 19 19 385 385 404 404
ศิลปศาสตร์ 37 37 152 152 189 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 43 43 47 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 28 94 94 122 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 5 15 15 20 20
รวมทั้งหมด 1 137 138 866 866 1 1,003 1,004