ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 559 1,540 2,099 95 326 421 654 1,866 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 170 384 554 2 16 18 172 400 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 87 87 2 2 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 4 4 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 252 252 12 12 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 156 654 810 46 137 183 202 791 993
ปวส.ไฟฟ้า 82 82 20 20 102 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28 12 12 40 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 46 46 14 14 60 60
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 133 29 29 162 162
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 161 161 46 46 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 269 269 45 45 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 21 8 8 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 70 70 9 9 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 106 256 362 38 91 129 144 347 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 106 106 38 38 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 256 256 91 91 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 127 246 373 9 82 91 136 328 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 62 62 6 6 68 68
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 3 3 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 58 58 18 18 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 188 188 64 64 252 252
รวมทั้งหมด 559 1,540 2,099 95 326 421 654 1,866 2,520