ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 58 69 127 1 19 20 59 88 147
วิศวกรรมเครื่องกล 38 30 68 12 12 38 42 80
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 22 12 12 34 34
วิศวกรรมไฟฟ้า 20 39 59 1 7 8 21 46 67
ปวส.ไฟฟ้า 20 20 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 7 7 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 58 69 127 1 19 20 59 88 147