ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 260 2,915 32 3,207 20 560 5 585 280 3,475 37 3,792
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 379 379 133 133 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 94 94 57 57 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 105 105 33 33 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 77 18 18 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 25 25 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 53 614 10 677 76 2 78 53 690 12 755
ปวส.ช่างยนต์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 93 93 29 29 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 407 407 9 9 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 108 108 38 38 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 2 2 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 115 930 22 1,067 12 104 3 119 127 1,034 25 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 65 65 3 3 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 9 9 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 440 440 53 53 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 330 330 35 35 365 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 9 1 1 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 79 79 3 3 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 72 72 12 12 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 3 3 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 345 345 110 110 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 56 56 68 68 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 289 289 42 42 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 92 647 739 8 137 145 100 784 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 38 8 8 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 397 397 100 100 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 250 37 37 287 287
รวมทั้งหมด 260 2,915 32 3,207 20 560 5 585 280 3,475 37 3,792