ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 898 898 114 114 1,012 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 30 5 5 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22 22 5 5 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 448 448 36 36 484 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 282 282 17 17 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 64 64 13 13 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 102 102 6 6 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 233 233 39 39 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 233 233 39 39 272 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 187 187 34 34 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 26 16 16 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 161 161 18 18 179 179
รวมทั้งหมด 898 898 114 114 1,012 1,012